In de virtuele boekenkast van Urksfruit zijn titels van boeken en artikelen opgenomen.
De auteurs zijn in alfabetische volgorde weergegeven. Via het alfabet kunt u direct naar de verschillende auteurs springen.

Urker boekenkast

[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ]
[ N ] [ O ] [P] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [U] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ]


(Naast de urker boekenkast heeft Urksfruit ook de bijzondere site 'Joenboek'. Op Joenboek kunt u uw eigen boek, verhaal, werkstuk of andere schrijfsels publiceren.)


A
A.J. van der Aa
Aardrijkskundig woordenboek der nederlanden, bijeengebracht door A.J. van der Aa, onder medewerking van eenige Vaderlandsche Geleerden. dertiende en laatste deel. Z en aanhangsel, Gorichem, 1839 (deel Urk 1848) 1851, p.396-400.
Lees dir artikel in PDF-formaat!
Ellen Aarnoutse en Adelie Schinkel
Urk, Werkstuk voor het vak culturele antropologie, z.j. (1980?).
 
S. Abramsz
Veertien dagen op een ijsschots, Veen - Amsterdam, z.j.6

In de winter van 1849 werden drie Durgerdammer vissers, die op het ijs van de Zuiderzee bezig waren met 'botkloppen', door de dooi overvallen en dreven 14 dagen laag op een steeds kleiener wordende ijsschots rond, tot Vollenhover vissers hen als door een wonder ontdekten en aan land wist te brengen. Terug
B
A. Baantjer
Uit het leven van een Amsterdamse diender, De Fontijn - Amsterdam, 1979, 2e.
ISBN 90-261-0160-0
Dit is het eerste deel van de levensgeschiedenis van rechercheur De Cock, met ceeooceeka, van het bureau Warmoestraat in Amsterdam. Op een zondagmorgen in september 1923 wordt Jurrian de Cock op Urk geboren.
 
G. Bakker e.a.
't Cristelijke Karkien, geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerk “Eben Haëzer” 1894 - 1984, Chr. Geref. Kerk “Eben Haëzer” - Urk, 1985.
 
Jaap Bakker
Humor schept evenwicht, Anekdotes over Urk en de Urkers, 2005

Het boekje dat als titel 'Humor schept evenwicht' mee kreeg, bevat 88 pagina's en is onderverdeeld in 21 hoofdstukjes. De ondertitel is 'Anekdotes over Urk en de Urkers' en dat is precies wat het is. Regelmatig worden de lachspieren dan ook in beweging gezet om de malle fratsen en uitspraken van de Urkers die Bakker feilloos weet weer te geven. Onderwerpen als kerk, klederdracht, school en visserij komen aan de orde, maar ook een meer beladen item als alcoholgebruik gaat de schrijver niet uit de weg.
Terug
Valentyn Bing en J. Braet von Ueberfeldt
Nederlandsche Kleederdragten, naar de natuur getekend , Terra - Zutphen, 1978.
ISBN 90 6255 011 8
Het grote plaatwerk 'Nederlansche Kleederdragten, naar de natuur getekend' door V. Bing en J. Braet von Überfeldt geldt als de bron bij uitstek voor de kennis over de negentiende eeuwse plattelandskledij in Nederland. Het tussen 1850 en 1857 door Frans Buffa & Zonen te Amsterdam uitgegeven boekwerk omvat 56 litho's van de voornaamste Nederlandse klederdrachten met een begeleidende tekst. Tot nu toe hebben belangstellende zich moeten behelpen met de negentiende eeuwse litho's gemaakt naar de oorspronkelijke aquarellen van Bing en Braet von Überfeldt. Vooral wat de kleuren betreft is er soms een belangrijk verschil tussen de gekleurde litho's en de oorspronkelijke waterverftekeningen. Aangezien kleur een zeer belangrijk element vormt bij klederdrachten, is het een gelukkige omstandigheid, dat nu conform de originele aquarellen gereproduceerd kon worden. De toegevoegde voorstudies van deze waterverftekeningen laten bepaalde details zien, die of geheel niet of door de wijze van arrangeren onduidelijk zijn verwerkt in de uiteindelijk e voorstellingen. De voorstudies zijn bovendien interessant, omdat zij hoogstwaarschijnlijk ter plaatse zijn gemaakt. Zij vormen dus de meest directe documentatie van plattelandskledij in Nederland in het midden van de negetiende eeuw. valentijn Bing (1812 - 1895) en Jan Braet von Überfeldt (1807 - 1894) waren leerlingen van de portret- en historieschilder J. A. Kruseman. Beiden werkten in Amsterdam als kunstschilder en gaven daarnaast tekenonderwijs aan de normaalschool voor onderwijzers. Zij schilderden historie- en genrestukken. Braet von Überfeldt genoot tevens bekendheid als portretschilder.
 
J. de Boer
Het koningsvolk, het verhaal van Klijnjan en zijn botter 'de vrouwe Janne'.
 
J. de Boer
Het vissersleven van Jan de Boer. Over het vissersbestaan op Urk, verteld en geschreven door 'Grote' Jan de Boer, z.j.
 
P.J. Bouman
Het verlaten eiland, Schokland in 1859 ontruimd, Stichting Urker Uitgaven - Urk, 1985.

De schrijver van zoveel gelezen boeken als Revolutie der eenzamen, Vijfstromenland, een handvol mensen, enz. heeft al eerder bewezen van wereldhistorische perspectieven naar 'kleine geschiedenis' te kunnen teruggaan. Is het omdat hij ook daarin een spiegeling ziet van groter gebeuren? Zoals in zijn boeiend relaas van de ontruiming van het Zuiderzee-eiland Schokland? 'Kroniek van een verloren strijd tegen de natuur' noemt hij het, een stukje ecologische geschiedschrijving. In de meest liberale tijd van de vorige eeuw, in 1859, liet onze regering de beide dorpen op Schokland, Ens en Emmeloord, afbreken. Zonder overleg met de bewoners (wie had er destijds van inspraak gehoord?). Uit Bouman's beschrijving blijkt overigens wel, dat de toestand voor de bewoners onhoudbaar mocht worden genoemd.
 
S. van den Berg en T. de Vries
Urk in oude ansichten, Fotoboek, Europese Bibliotheek - Zaltbommel, 1971.
 
S. van den Berg en T. de Vries,
Kent u ze nog..., de Urkers, Fotoboek, Europese Bibliotheek - Zaltbommel, 1972.
 
S. van den Berg e.a.
Het kerkje aan de zee en zijn kerkgangers, Urker Uitgaven - Urk, 1985.
 
S. van den Berg
De verstekeling, kinderboek geïllustreerd door M.L. Middelhoek, De Vuurtoren - Urk, 1982.

ISBN 90 6457 124 4
 
J. Brons (red.)
Om het vaste fundament. Ontstaan en ontwikkeling van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk - Maranatha. September 1976-September 2001, Kerkenraad Christelijk Gerformeerde Kerk 'Urk - Maranatha', 2001.
ISBN 90-901-5054-4
De Gereformeerde Kerk van Urk telde aan het begin van 1976 ruim 5000 leden. De positie van de plaatstelijke gemeente binnen het kerkverband was al enkele jaren een steeds terugkerend agendapunt op de vergadering van de kerkenraad. De landelijke ontwikkeling ten aanzien van de nieuwe theologishe denkbeelden over het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel hadden in de voorafgaande jaren tot bezwaarschriften aan de synoden geleid. Aanvankelijk in grote eensgezindheid, maar toen na de vruchteloze resultaten van de bezwaarschriften de ontwikkelingen zich in februari 1976 toespitsten, keerde het tij.
Unaniem was door de kerkenraad een besluit genomen om als de Generale Synode niet handelde naar Schrift en belijdenis, gebroken zou worden met de Gereformeerde Kerken.
Op voorstel van de drie predikanten besloot de uit 56 personen bestaande kerkenraad met de kleinst mogelijke meerderheid, dit zwaar geladen principebesluit in te trekken.
De minderheid kon deze radicale omkeer in het beleid niet aanvaarden. Daardoor ontstond een nieuwe kerkelijke gemeente van in eerste instantie 1200 leden, die zich aanvankelijk als dolerende Gereformeerde Kerk opstelde, maar die een half jaar later toetrad tot het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en eind 2000 is gegroeid naar ruim 3000 leden.
In dit boek worden de ontstaansgeschiedenis en de verdere ontwikkeling van deze gemeente in de voorbije 25 jaar weergegeven.
Terug
 
Juriaan Brouwer en Lucia de Vries
Zout Zoet, eigen beheer, Urk, 2006.

ISBN 909020590x
"God schiep de wereld, maar de Hollanders schiepen hun eigen land". Het Zuiderzeeproject bracht Nederland internationale faam en wordt algemeen als een groot succes beschouwd. De impolderaars geloofden in een project waaraan 'geen smet mocht kleven'en in een modelpoldersamenleving die volgens 'moderne inzichten' was samengesteld. Urk werd in 1939 eiland af en onderdeel van 'het project'. Een groter contrast kan men zich nauwelijks voorstellen: een geïsoleerd, verarmd eiland waarop door natuurlijke selectie slechts de sterksten overbleven. Een bevolking met een gelovige, sobere en gemoedelijke levensstijl, sterk betrokken met elkaar, het eiland, de zee. Hoewel een aantal Urkers bij de inpoldering als baggeraars aan de slag kon, werd er bij de inrichting van de polder geen rekening gehouden met de noden van het voormalige eiland. Urk werd beschouwd als een ‘probleem’ en bewust gemarginaliseerd. Plannen lagen klaar om de helft van de bevolking naar elders te laten verhuizen, en het oude dorp af te breken. In ZoutZoet vertellen ooggetuigen over de veelbewogen overgang van de zoute naar de zoete tijd. Zij vertellen den andere, zo goed als onbekende kant van het inpolderingsverhaal. Nog niet eerder gepubliceerd archiefmateriaal vormt de basis van het onderzoek.
Terug
C
Catalijn Claes
Hoog sloeg de branding, Hoorn z.j.

De zee geeft, de zee neemt... Dit is de aloude grondgedachte van deze, met grote bewogenheid geschreven roman van de bekende schrijfster Catalijn Claes. Het is de strijd tussen twee vissersfamilies, de een rijk, de ander arm, die elkaar niet begrijpen en een conflict uitlokken dat tragische gevolgen heeft. Wouter, de zoon van schipper en reder Evert Lastman verleidt Zwaantje, de dochter van zijn knecht Pieter Post. Zwaantje sterft en Pieter Post wordt een verbitterd man, die de familie Lastman aansprakelijk stelt voor de dood van zijn dochter, in wiens leven slechts plaats is voor een verblinde haat. Hij wordt een even eenzaam mens als Wouter Lastman, die begrepen heeft welk een onnoemlijk leed hij heeft veroorzaakt; een ruwe schipper op zijn kotter, maar een zeeman over wie met respect wordt gesproken. Zijn geloof in eigen kunde wordt hem noodlottig als zijn schip in een vliegende branding vergaat en hijzelf verdrinkt in een poging de scheepsjongen te redden. Nog heeft de inmiddels oud geworden Pieter Post zijn wraakgevoelens niet verloren, maar eerst als zijn lievelingszoon Hessel met zijn schip en bemanning ten offer valt aan de gevaarlijke boomkorvisserij legt hij het hoofd in de schoot. Hij verzoent zich met Evert Lastman en een nieuwe generatie Posten en Lastmannen zal de schepen bemannen. Schepen die blijven varen omdat “het water hun brood geeft en dat brood is ze gegeven dor God, nu en door alle eeuwen heen”. Catalijn Claes is het pseudoniem van een Noordhollandse boerin, die van vaderszijde stamt uit een Urker geslacht van vissers en reders en daaraan haar liefde voor de zee dankt.
Charles de Coster
Zijn vrouw zet bloedzuigers, Een reis per trekschuit door Holland, Wereldbibliotheek - Amsterdam, 1983, 128-131.
Charles de Coster schetst, als een Bomans avant la lettre, kostelijke tafereeltjes uit het Amsterdamse volksleven van 1877. Hij geeft de verhalen weer die hij in de havenbuurt opving. Hij raakt in gesprek met bewoners van het eiland Marken. Hij neemt de Hagenaars op de hak en geeft zijn zeer persoonlijke indrukken van Zaandam, Broek in Waterland, Monnickendam, Volendam, Hoorn, Scheveningen en Urk. Een heerlijke reis door het Holland van toen! Terug
 

D
Jo Daan (red.)
Urk, Het dialect van Urk, Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, Lelystad, Facsimile, 1990.
ISBN 90 6011 679 8
De reeks Flevo Profiel is opgezet om aandacht te vestigen op het in het heden en verleden bijzonder karakter van het voormalige Zuiderzeegebied en zijn inpolderingsgeschiedenis. In de serie wordt aandacht geschonken aan mensen en gebeurtenissen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee en het ontstaan van de provincie Flevoland. Deel 4 Het dialect van Urk is niet alleen interessant voor taalkundigen, maar voor iedereen die belang stelt in Urk. Naast de taaltechnische aspecten, waarbij gebruik werd gemaakt van registratietoestellen die 50 jaar na dato op de foto's nogal komisch aandoen, wordt ruime aandacht besteed aan typische Urker familie- en eigennamen en, niet te vergeten, aan bijnamen.

 
Rudi van Dantzig
Zonder blinddoek, Dagboekaantekeningen van Willem Arondéus, voorpublicatie in: Gay 2000, Cultureel jaarboek voor mannen, Vassaluci - Amsterdam, 2000, p. 314 - 327.
ISBN 90 5000 138 6
'Urk. Augustus 1922. Een prachtige zomeravond, zoel, windloos en van een diepe geur vervuld. Ik heb met Louwe Kramer op het dak voor mijn ramen gezeten. Het was donker, alleen het draaiende licht van de vuurtoren zette telkens aan door het duister en belichtte de rand van de zee avoor ons. En ik zou God willen bidden immer om déze vrede, déze liefde en diepe verwondering voor dit moeilijke, leedvolle maar toch zoo schoone en wonderlijke leven, waarin ik als een blinde wandel, verslagen door een doelloos verlangen en vruchtelooze ijdelheid, meestentijds.'
 
Rudi van Dantzig
Het leven van Willem Arondéus 1894-1943, Een documentaire, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2003.

ISBN 90 295 1403 5 / NUR 321
'Het is of ik verduisterd leef - zonder leed en zonder vreugde.' Willem Arondéus (1884-1943), beeldend kunstenaar en later schrijver, maakt de lezer via zijn vaak uiterst beklemmende dagboekaantekeningen getuige van een verscheurd en hoogst eenzelvig bestaan. Ondanks zijn ambivalente vriendschap met onder anderen Adriaan en Richard Roland Holst en verzetsfiguren als Willem Sandberg en Gerrit van der Veen bleef Arondéus zelf een figuur in de schaduw, zelfs nadat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met een aantal medeverzetsstrijders de - deels gelukte - aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister volbracht.
Arondéus was homoseksueel, en zijn openhartig daarover mag gezien de moraal van de samenleving rond 1920 gezien worden als zijn eerste bevrijdingsdaad. Zijn liefde voor Jurie, een Urker Visser, en later voor de jonge Veluwse tuinder Gerrit jan zijn aanleiding tot vaak bittere zelfontledingen. 'Heb ik wel liefde, wel een waarachtige liefde voor iemand [...] of is alles maar schijnbaar, maar tijdelijke geëmotioneerdheid?' vraagt hij zich af. In zijn dagboeken schrijft hij uitgebreid over het artistieke gevecht dat hij voert, maar evenzeer over zijn 'geld - en lustzorg'. Ook de sociale ontgoocheling wordt zowel in zijn correspondentie als in zijn literaire steeds duidelijker: 'Ja, deze filisterwereld is verrot, een vuilnisvat, een plee.'
Christopher Davies
De ontdekking van Nederland, Scepter.
Nederlandse vertaling van het reisverslag van G. Christopher Davies en twee vrienden in 1886.Terug
 
F
S. Franke, Twee Urker jongens, Kluitman - Alkmaar, zj.

Geïllustreerd door Pol Dom.

Dr. André Geurts
Urk, De geschiedenis van een eiland, 2005.
ISBN 292208

Een kloek boek over het boeiende verleden van de gemeente Urk. Urk is één van de oudste delen van de provincie Flevoland en krijgt in het historisch onderzoek en in de museale presentaties van Nieuw Land bijzondere aandacht. Dankzij een provinciale subsidie kon dr. André Geurts, wetenschappelijk medewerker van Nieuw Land, zich in de afgelopen jaren wijden aan het vastleggen van de Urker historie in een boek dat zich richt op een breed cultuurhistorisch geïnteresseerd publiek. Achter de eenvoudige titel van dit omvangrijke werk gaat een schat aan gegevens schuil. De publicatie heeft ruim 400 pagina’s. Voor elk wat wils Een modern en veelomvattend boek over de geschiedenis van het voormalige Zuiderzee-eiland Urk was tot nu toe niet voorhanden. Daardoor was onze kennis van de Urker historie erg verbrokkeld. Recente archeologische visies, weinig bekende gegevens uit literatuur en archiefstukken, alsmede de neerslag van ‘oral history’ (mondelinge geschiedenis) heeft André Geurts nu samengevat in een prettig leesbaar boek. In vijf chronologische hoofdstukken worden telkens een tiental thema’s behandeld. Daartoe behoren landschapsontwikkeling, bewoning, bestuur, middelen van bestaan, religie en de verbindingen met de buitenwereld. Ook de beeldvorming over het eiland krijgt aandacht, evenals de culturele ontwikkelingen. Uiteraard wordt er uitvoerig stilgestaan bij de aanleg van de Noordoostpolder (in de jaren 1936-1942), waardoor Urk de facto eiland-af werd. De tekst wordt ondersteund door zo’n 150 grote en kleine illustraties.
Terug

H

Okke Haverkamp
Urk, aan de rand van de Noord-Oostpolder, Rutgers - Naarden, 1947.

Gerrit van der Heide
De Zuiderzee. Van land tot water, van water tot land, Knoop & Niemijer - Haren, 1974.
ISBN 90-6143-262-3
 

Gerrit van Hezel en Aaldert Pol
De Flevolandse geschiedenis in meer dan honderd verhalen, Van Gennep - Amsterdam, 2005
ISBN 9055156531

Er is weleens gezegd dat de geschiedenis van Flevoland 'nog op straat loopt'. Meer dan honderd ooggetuigenverslagen? Die moeten dan zeker allemaal uit de afgelopen vijftig jaar stammen. Niets is minder waar. Aaldert Pol en Gerrit van Hezel, de samenstellers van De Flevolandse geschiedenis in meer dan 100 verhalen, laten overtuigend zien dat de jongste provincie van Nederland ook vóór de inpoldering een schat aan boeiende verhalen bood.
Het Zuiderzeegebied kwam al voor in Romeinse werken en andere ronieken. Juist het droogmalen van de oude zeebodem heeft veel Flevolandse voorgeschiedenis letterlijk boven water gebracht, van nederzettingen uit de steentijd tot honderden scheepswrakken en de burchten van Kuinre. De auteurs besteden onder andere aandacht aan Urk, Schokland en de oude lichtwachterswoning Kraggenburg: al die afgelegen plekken en eilanden die opeens bij het vasteland gingen horen.
Ook komt het nieuwe land ruim aan bod: het 'oorlogskindje' de 'Noordoostpolder, de euforie rond de inpoldering van de Flevopolder., de ervaringen van de eerste pioniers, maar ook de getroffen vissers. De Nederlandse capaciteit om zee om te toveren in land is over de hele wereld vermaard. Dit boek brengt de (voor-) geschiedenis van ons grootse wapenfeit tot leven.
Terug

K. Hoekstra... [et al.]
Urker verhalen van de oorlog, Stichting Urker Uitgaven - Urk, 1996.
 
Jan Hoogeveen
Lieve vrouw en kinders, Brieven van een Urker onderwijzer op zoek naar een nieuwe toekomst in Zuid-Afrika ingeleid door Ena Jansen, Bosch & Keuning nv - Baarn, 1983.

ISBN 90 246 4456 9
In november 1897 vertrok de Urker onderwijzer Jan Hoogeveen van zijn eiland om in een van de Boerenrepublieken in Zuid-Afrika voor zichzelf en zijn gezin een nieuwe toekomst te zoeken. Hij was één van de talloze Nederlanders die aan het einde van de negentiende eeuw door gebrek aan toekomstmogelijkheden in Nederland hun geluk elders wilden beproeven. Jan Hoogeveen werd uitgezonden door het 'Fonds ten behoeven van het Hollandsch Onderwijs in Zuid-Afika'. De doelstelling van dit fonds was 'het behoud van onze moedertaal (het Nederlands) als volkstaal in Zuid-Afrika'. Geld voor de overtocht van zijn vrouw en zes kinderen was er niet. Jan Hoogeveen reisde dus vooruit en zodra er geld en een woning was zou het gezin overkomen. 'Lieve kinders, uw vader is ook weggegaan voor uw welzijn. Veel liever was ik bij u gebleven, want als ik aan u allen denk, dan maak ik mij droevig... Thans moet moeder nog wat zuinig leven, maar als vader straks meer geld verdient dan krijgt moeder meer en zal zij ook u meer kunnen geven', schrijft hij zijn kinderen vanaf de boot. Geldproblemen, een geheimzinnige koortsziekte, toenemende onzekerheid of hij wel permanent in Zuid-Afrika wilde blijven en tenslotte het uitbreken van de Twee Vrijheidsoorlog waren er de oorzaak van dat hereniging van het gezin nooit plaatsvond. Ook Jan Hoogeveen moest tijdens deze oorlog onder de wapenen. In december 1901, op 41-jarige leeftijd, overleed hij ten gevolge van malaria in een krijgsgevangenkamp in Mafeking. Tijdens zijn vier jaar in Zuid-Afrika schreef Jan Hoogeveen honderd brieven aan zijn 'Lieve vrouw en Kinders', brieven waaruit heimwee, financiële zorgen, hoop en teleurstelling spreken. Ze geven een boeiend beeld van de lotsverbondenheid die destijds bestond tussen Nederland en de stamverwanten in Zuid-Afrika, maar voor alle bieden ze een dwarsdoorsnede van het moeizaam emigrantenbestaan dat nog geen eeuw geleden het lot van zovele Nederlanders was. Terug
J
Frans de Jong
Wat de toekomst brenge moge, Soli Deo Gloria, Rijmelarijen van Frans de Jong, In eigen beheer - Urk, 1987.

Terug
 
Jakobus
Twee weken in doodsangst, Geillustreerd door W. Hoogenbos, Nijkerk - Callenbach, z.j., 4e.
Het verhaal van de drie Durgerdammers veertien dagen op een ijsschots.

Dit boek kunt u lezen in Pdf-formaat!
Terug
K
G.J. van Klinken
Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom, 1896 - 1970, Kok - Kampen, 1996, p. 181.

Welke opvattingen leefden er binnen de Gereformeerde Kerken over de verhouding met het jodendom? En, corresponderend daarmee, welke opvattingen hadden gereformeerden over zending onder de Nederlandse joden? Welke ontwikkeling zat er in die opvattingen sinds 1896? Over deze vragen gaat de dissertatie van G.J. van Klinken. Hij probeert in de opvattingen die binnen die kerken gangbaar waren een 'sleutel' te vinden om het gereformeerde handelen te begrijpen. Het gereformeerde denken over het jodendom blijkt een uiterst complexe zaak geweest te zijn. Dit denken heeft zich sinds 1948 (uiteraard mede onder invloed van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog) ingrijpend gewijzigd.
 
Tromp Korf e.a.
Zestig jaar Chr. onderwijs op Urk, School en ouders nr. 37/Urker Volksleven 14e jaargang nr. 5, 1987.
Een gecombineerde uitgave van School & Ouders en Het Urker Volksleven ter gelegenheid van het zestig-jarig bestaan van de Chr. Schoolvereniging Rehoboth te Urk.
 

Tromp Korf
Uit de school geklapt, Lokaal Boek.Publi West, 1995.
In Urk uit de school geklapt schrijft Tromp Korf over een groot aantal onderwerpen dat op Urk betrekking heeft zoals: trouwerijen, de zondagsheiliging, het Ootje, verldwachters, scheepsrampen en de sigarenfabriek. Voor de gegevens putte hij onder meer uit eigen onderzoek en wat hem van anderen ter ore kwam. daarnaast verhaalt hij over het onderwijs op Urk. Onder meer oude schoolmeesters en -klasjes passeren de revue.
In dit boek zijn tal van foto's en ansichten opgenomen.
ISBN 9074707106

Lubbertje Kramer
Zee op!, Uit het leven van een Urker visser, Unieboek BV - Bussum, 1976.
De Urker visserij heeft van oudsher een belangrijke en markante plaats ingenomen in de Nederlandse zeevisserij. In het midden van de vorige eeuw telde Urk in het Zuiderzeegebied reeds het grootste aantal visserijvaartuigen. De visserij was voor Urk harde noodzaak en betekende een hard bestaan. Er moest onder alle omstandigheden gevist worden om brood op de plank te krijgen. De herinneringen van Lubbertje Kramer, die in dit boek zijn opgenomen, handelen over de periode van 1850 tot ca. 1920, de tijd waarin de vissers nog volledig onder zeil voeren. Een generatie vissers, waarvan nog slechts enkele vertegenwoordigers in leven zijn en waarvan alleen bij mondelinge overlevering het nodige bewaard is gebleven. Het is zeer uitzonderlijk dat een visserman zijn ervaringen op schrift stelde en dan nog op een wijze die voor het nageslacht van documentatie waarde is. Lub Kramer was zo een uitzonderlijk visser. Hij kwam in 1903 als 12-jarige aan boord van de botter van zijn vader en heeft met verschillende schepen de visserij beoefend tot zijn zestigste jaar. In Urk was hij een vooraanstaande persoonlijkheid, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Urker visserij. De ruim 50 illustraties roepen een levendig beeld op van een voorbije periode, met eenvoudige maar fraaie schepen en een stoere bemanning. Door tekst en illustraties een belangrijk en boeiend document.
L
Jef Last, Zuiderzee. Em Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1934


Dit boek kunt u online lezen in PDF-formaat! Klik op de omslag.


Jacob van Lennep
Nederland in den goeden ouden tijd, W. De Haan - Utrecht, 1942.
Zijnde het dagboek van hunnen reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provinciën in den jare 1823. Volgens het nagelaten manuscript van Mr. Jacob van Lennep verzorgd door M. Elisabeth Kluit. Terug

 

Wim A. de Lege
Medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk, Groningen 2002, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, met lit. opg.

Naar aanleiding van lage verwijscijfers bij Urker ziekenfondsverzekerden gedurende een lange reeks van jaren, is besloten onderzoek te doen naar de achtergronden daarvan. Klik op de afbeelding om het proefschrift online te lezen.
ISBN 90-77113-03-7

M

P.J. Meertens en L. Kaiser
Het Eiland Urk, Publicaties van de Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders No 9, Samson - Alphen aan de Rijn, 1942.
Terug

N
Constance Nieuwhoff
Klederdrachten, Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland, Contact - Amsterdam, 1976, p. 98 - 103.
ISBN 90 254 3031 7
 
K. Norel
Aan dood water, de laatste dagen van een eiland, Callenbach - Nijkerk, 1938 .

Vervolg op: 'Het getij verloopt' Roman die zich afspeelt op en om het voormalige eiland Urk. Winter 1929 en de vooravond van de afsluiting der Zuiderzee en alle daarmee gepaard gaande emoties.
K. Norel
Engeland vaarders, Roelofs van Goor, 1945.
In de kleine stuurkast van de U.K.194 leunt Evert Gnodde slaperig op het roer." Dit is de eerste regel van waarschijnlijk het beroemdste boek over de 2e wereldoorlog dat ooit voor de jeugd werd geschreven. Evert Gnodde en zijn vriend Jan Hoekman nemen dienst bij de Duitse marine om zo in Engeland te kunnen komen. Eenmaal daar aangekomen nemen ze dienst bij de Nederlandse Marine om de Duitsers te kunnen treffen waar ze maar kunnen.
Terug
K. Norel
De bakens verzet, La Riviére & Voorhoeve,1961.
Urk is eeuwenlang een eiland geweest. De Urkers hebben in de loop van die jaren heel wat meegemaakt maar bleven altijd vissen en hun vertrouwen op God richten. Dan komt er een dijk van Noordholland naar Friesland en worden grote stukken Zuiderzee ingepolderd. Ook Urk komt aan het vaste land te liggen. Nu komt de wereld naar het eiland. Jelle Hakvoort en Jurie Gerssen zien het allemaal voor hun ogen gebeuren.

O
A. Olofsen-Korf
Snibbetje, Stichting Urker Uitgaven - Urk, 1995.
Dit boek is de derde (en nu geïllustreerde) druk van de succesvolle roman, die het boeiende leven beschrijft van een meisje op het eiland Urk, dat opgroeit tijdens de afsluiting van de Zuiderzee. Vader kan geen afstand doen van zijn schuit. Moeder steekt al haar energie in de kleine kruidenierswinkel. Snibbetje, het pientere meisje, zoekt en vindt haar weg tussen de dorpsbewoners. haar bezoek aan de klanten maken we mee als in een film, en wij genieten van haar kwinkslagen. Bijzonder fijn zijn de figuren van de rustige vader en de wijze grootmoeder getekend. Het jonge levenslustige kind krijgt in Kampen kennis aan een jongeman. Als de omstandigheden hen tot een huwelijk nopen, weigert de jongeman haar te trouwen. Snibbetje vraagt geen medelijden voor zich, maar bepleit het recht van het kind om de naam van de vader te dragen. Er wordt een limiet gesteld en prompt op de 'vervaldag' vertrekt zij met het kind, niettegenstaande van zijn kant inmiddels de liefde tot haar is ontwaakt. De jongeman zoekt en... vindt haar. Maar men leze zelf deze verrassende roman. De schrijfster werd op het eiland geboren in 1900, en woonde later in Amsterdam, waar zij in 1963 overleed. 'Snibbetje' maakte haar in brede kring bekend.

A. Olofsen-Korf
Het ontwijde huis, Roman van het Eiland Urk, met foto's van Oud-Urk, Stichting Urker Uitgaven - Urk, 1989.
Terug
P
Gerrit Pasterkamp
Psalmen in de Urreker taol. Het boek Psalmen in het Urkers,
ISBN 9061269288

Het dialect als schrijf- en spreektaal telt tegenwoordig volledig mee. Veel mensen hebben oog voor de (cultuurhistorische) waarde van hun streektaal. Vaak raakt de streektaal het hart en de emotie dieper dan het gewone Nederlands. Niets is mooier dan het lezen van de Bijbel in de eigen 'taal'. Vertaler Gerrit Pasterkamp heeft gewerkt als schooldecaan en maatschappelijkwerker. Hij is inmiddels gepensioneerd en heeft verschillende publicaties in het Urkers op zijn naam staan. Wim Arnzen, kenner van de grondtalen, heeft hem bij deze vertaling geadviseerd. Klaas J. Romkes is voorzitter van de Urker dialectkring en levert een boeiende bijdrage aan dit boek over de Urker taal.
Terug
Gerrit Pasterkamp
Job
ISBN 9080925535
Het boek Job is een juweel van Bijbelse literatuur. Het is een van de wijsheidsboeken uit de Bijbel waar onder andere de Psalmen ook bij horen. Het is een boek dat al meer dan drieduizend jaar mensen boeit om zijn vorm en inhoud. Gerrit Pasterkamp heeft na de vertaling van de Psalmen, ook het boek Job vertaald in zijn moedertaal; het Urkers. Een streektaal raakt het hart en de emotie dieper dan het gewone Nederlands. Niets is daarom mooier dan het lezen van dit Bijbelboek in de eigen taal. Om de kracht van dit Bijbelboek in beelden weer te geven, zijn zes jonge Urker kunstenaars gevraagd om hun visie te geven op de inhoud van dit boek. Hun werk geeft een zeer waardevolle bijdrage aan de ondersteuning van de tekst.

Terug

L Penning
De Eilanders, Een verhaal uit het Nederlandsche Visschersleven, z.j.
Terug
R
K.J. Romkes (red.)
Alleraande Wark. Veraolenbundel dialectkring Urk, i.s.m. Nieuwsblad Het Urkerland - Urk, 1995.

Op 25 mei 1995 bestaat het nieuwsblad Het Urkerland precies vijftig jaar. Dat is uiteraard een gebeurtenis waar je wel even bij stil wilt blijven staan. Het Urkerland doet dat uiteraard door een editie met een 'gouden randje' uit te brengen over deze vijftig jaar van de 'Urker krant'. Daarnaast is in samenwerking met de dialectkring Urk dit bijzondere boekje voorbereid. Een boekje met verhalen, in Urker dialect geschreven.
 
K.J. Romkes (red.)
Eaw je alles?,
Veraolenbundel dialectkring Urk,1996.
De 2e bundel van de dialectkring Urk. Korte verhalen in het dialect. Ook in deze bundel een mix van winkelverhaaltjes over Trientje en Manke Jaap en hun klanten en vrije verhalen.
 
K.J. Romkes (red.)
Wat stot er?,
Veraolenbundel dialectkring Urk,1997, 3.
De 3e bundel van de dialectkring Urk. Korte verhalen in het dialect. Trientje en Manke Jaap en hun klanten komen weer voor het voetlicht maar ook prachtige vrije verhalen. Terug
 
K.J. Romkes
De Tabaksdoze en andere verhalen, Silvox Scrievers serie, 2005.
ISBN
241363

De Urker dialectschrijver Klaas Johannes Romkes heeft een luister-cd ‘De tabaksdoze en andere Urker verhalen’ opgenomen. Op de geluidsdrager staan vier verhalen in de Urker taal verteld. Inhoudelijk: fantasie, met een vleugje werkelijkheid.
S
J. Schraal
Vergeten Volk, Urk, 1999
De belangstelling voor het oude eiland Urk van toen mag nog steeds groot genoemd worden. De verhalen in het weekblad 'Stuurboord' over dat wonderlijke stukje land, zo midden in zee, hebben daar zeker aan bijgedragen. Dit boekwerkje, met een bundeling van een greep uit deze verhalen, draagt als titel 'VERGETEN VOLK', verhalen rond het huis met de hoge stoep. Hiermee wordt een deur opengeaan naar dat eiland, omspoeld door de Zuiderzee. Daar leefden de eilanders met en voor elkaar, bij en op de immer in beweging zijnde watervlakte. Volk van een eiland, onder een hemel waar het in afhankelijkheid van verwacht werd.
 
Meino Schraal
Urk: heftige en boeiende tijden, Urk 2006.
ISBN 323434

'Urk: heftige en boeiende tijden' is het eerste boek waarin de Urker geschiedenis van de jaren '70 en '80 beschreven staat, aan de hand van onthullende portretten en geïllustreerd met uniek foto-materiaal uit deze bewogen jaren.
Terug
Jelle van Slooten
De dokter en de dominee (Urk), in: Anderhalve eeuw, gereformeerden in stad en land, deel Overijssel, Kok - Kampen, 1985, p. 40-41.
ISBN 90-242-3234-1
Een sfeerschets van de afscheiding op het eiland Urk mede naar aanleiding van het onderwerp van een schilderij van Valentijn Bing.
Lees het complete verhaal.
Jelle van Slooten
Een ver-Urkte Israëliet, Het levensverhaal van Japien de Joode, Stichting Urker Uitgaven - Urk/Kampen,1995. ISBN 90-71521-15-X
De joodse koopman Israël Samuel Kropveld kwam al voor 1938 twee dagen per week venten op het eiland Urk. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vestigde hij zich, samen met zijn vrouw Hendrika de la Penha en jongste dochter Lea aldaar. In mei 1942 zijn ze, op last van de Duitse bezetters, geëvacueerd naar Amsterdam. Op 6 april 1943 werden ze vanuit Westerbork naar het vernietigingskamp Sobibor getransporteerd alwaar ze drie later, direct na aankomst, werden vergast. Vijftig jaar lang was op Urk niet bekend hoe het met hen was afgelopen. De auteur heeft geprobeerd aan de hand van interviews en archiefmateriaal een antwoord te geven op deze vraag. Wie ook maar enigszins op de hoogte is van de geschiedenis van de jodenvervolging in Nederland zal in de beschrijving van het gebeuren rondom deze betrekkelijk kleine familie veel tegenkomen van wat de directe gevolgen waren van de maatregelen die de Duitse bezetters getroffen hebben met het oog op de Joden. In deze zin is de geschiedenis van de familie I.S. Kropveld-de la Penha exemplarisch voor de geschiedenis van de Nederlandse Joden gedurende de Tweede Wereldoorlog. 'Dit boek is meer dan een geschiedenis-boek. Het is een geschreven monument dat oproept en waarschuwt.' Rabbijn J.S. Jacobs (voorzitter Interprovinciaal Opperrabbinaat).
De auteur studeerde aan de Theologische Universiteit van de Protestantse Kerk nederland te Kampen en is predikant.

Dit boek kunt u online lezen in PDF-formaat! Klik op de omslag.

Jelle van Slooten
Jom Kippoer en een opbollende rok, in: Gert van Klinken Christiaan ravensbergen en Theo van Staalduinen (red.) 'Jakob ging zijn weegs', Opstellen voor Jaap van gelderen uit het Archief, Theologische Universiteit van de Protestantse Kerk in Nederland, 2006.
Liber Amicorum.
ISBN-10 90-73954-80-0

Op 27 januari 2006 nam Jaap van Gelderen (* Rotterdam 1943) afscheid van de Theologische Universiteit kampen (ThUK). Sinds 1975 was hij daar verbonden aan de vakgroep kerkgeschiedenis, aanvankelijk als wetenschappelijk assistent en vervolgens als universitair docent en archivaris. Als zodanig heeft van Gelderen generaties studenten helpen vormen.
Deze afscheidsbundel is samengesteld door leerlingen en vrienden, die met hem hebben samengewerkt in het archief van de ThUK in de Oudestraat te kampen. Hun artikelen concentreren zich op enkele onderzoeksterreinen waarbinnen zij Van Gelderens stimulerende invloed hebben ondergaan: de doorwerking van de reformatie in de zentiende eeuw, de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in nederland (met bijzondere aandacht voor de negentiende-eeuwse wortels in de Afscheiding) en de ontmoeting met het Jodendom. Het geheel wordt afgesloten met vier aan Jaap van gelderen gerichte brieven en met een bibliografie.

'Jom Kippoer en een opbollende rok' is een opstel over de totstandkoming van de bijplaatsing van de namen van de Joodse familie Israel Samuel Kropveld op het Urker oorlogsmonument.

Johan van Slooten
Van vissers en bestuurders: een Kamper sigarenfabriek op het Urk van de jaren twintig, Baarssen - Urk, 1990. ISBN: 90-900-3331-9
 
J.D. Snel (eindred.)
En God bleef toch in Mokum, Amsterdamse kerkgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw. Twaalfde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Eburon - Delft, 2000, p. 32.
ISBN: 90-5166-822-8
 
Rein Snoek
Visserslatijn, 2005

ISBN 221002
Rein Snoek is oud-visserman en heeft tijdens zijn werk op zee en daarna, tal van leuke, verrassende, droevige en spannende korte verhalen geschreven. Verhalen over het wel en wee op zee die door iedereen die bij de visserij betrokken is herkend zullen worden. Soms met een glimlach, soms met een traan…
Terug
Lize Stilma
Urk, Callenbach bv - Nijkerk, 1985. Terug
 
T
P. Terstra
Wij zoeken een haven, Urkers naar Argentinië, Bosch & Keuning - Baarn, z.j.  Terug
 

U
A. van Urk
Daar werd een dijk gelegd..., Stichting Urker Uitgaven - Urk, 1989.

 
A. van Urk
Van 'Havelaar' tot 'Prins Claus', Honderd jaar Urker boot 1890 - 1990, Urk, 1990.
 

A. van Urk... et al.
Van bezetting en bevrijding: Urk in oorlogstijd 1940-1945, Stichting Urker Uitgaven - Urk, 1995.

 
A. van Urk
Schokland, op de golven van de tijd, Stichting Urker Uitgaven - Urk, z.j. (1998?).
 

A. van Urk
Urk op de tweesprong. 1930-1960 een boeiende tijd, Aprilis, 2005.
ISBN 9054551160
In de reeks Uijt hoven, dorpen en steden verschijnen fotoboeken die een beeld geven van een stad of dorp in de jaren vijftig, zestig en zeventig. De foto’s laten de mensen in hun omgeving zien, in het dagelijkse leven en bij bijzondere gebeurtenissen. Veel is sindsdien veranderd, maar de sfeer van die jaren is direct herkenbaar. Je ziet weer het gedempte licht in het stadspark, je voelt het plezier op de koude ijsbaan of de drukte in de winkelgalerij die toen pas nieuw was. Daarmee ben je terug in de tijd en tegelijk helemaal thuis. De foto’s zijn voor de meeste kijkers niet bekend, want ze zijn niet eerder in algemene publicaties gebruikt. In de bijschriften van de foto’s is een korte maar goede toelichting te vinden, om te weten wanneer bijvoorbeeld het station is verbouwd, hoe die burgemeester heette en welke winkel uitbrandde. In een heldere opmaak geeft elk boek een boeiend en afwisselend beeld van het nabije verleden. De uitvoering van de boeken voldoet aan hoge eisen. De kwaliteit van het papier en van het drukwerk staan in voor een goede contrastwerking in de foto’s. De boeken zijn in een harde band gebonden en van een handzaam, vierkant formaat. Het zijn aardige geschenken die tegelijk waardevolle documentatie geven van een periode waarvan nog weinig is beschreven.
Terug
Mariap van Urk
Vaarwel mijn Zuiderzee, een bundeltje gedichten van weemoed en humor en een stukje folklore, Zalsman - Kampen, 1949.
Mariap van Urk
Urk is zó mooi..., Verhalen en gedichten uit het nagelaten werk van Mariap van Urk, samengesteld door Albert van Urk, Stichting Urker Uitgaven - Urk, 1981.
 
Urker Volksleven, verschijnt 5 keer per jaar. zie: 'Urker Volksleven'. Terug  
V
Cruys Voorbergh
Erfenis van eeuwen, geillustreerd met tekeningen van Mies Blomsma en Foto's, De Arbeiderspers - Amsterdam, 1961.

Dit boek zal er een zijn van levende mensen en van menselijk leven. Van óns leven, en van de levende schoonheid, gevormd door landschap , beroep en mens, in al de eeuwen, waarin ons nationaal besef gegroeid is tot de inhoud, welke zich juist in onze tijd doet gelden. In dit boek neemt de schrijver ons mee op een verrassende ontdekkingsreis door ons land. Zo zien wij: hoe een begrafenis op Urk een merkwaardige zekerheid verschafte betreffende de ouderdom van sommige kledingstukken, die tot in de 16e eeuw terug bleken te grijpen. Welke zwarigheden er te overwinnen waren bij het zoeken naar gegevens over een ietwat wonderlijke en zeer antieke hoofddracht op Marken, de “Flebs” genaamd. Over het ringsteken, een oeroud volksvermaak, dat bijvoorbeeld in Zeeland nog fleurig in zwang is. Over de waardigheid van vele oude vrouwen ten plattelande. Over de oorspronkelijke Schokkers, die na de ontruiming van het eiland verspreid zijn geraakt. Over Jan de Marker, die kunstige knipsels met de schaar placht te maken, en die op Urk woonde. Over het liefelijke musiceren, dat er van de torens over daken en velden kan klinken, wanneer de mooie arillons vaardig worden bespeeld. Een uniek boek van een van de weinige kenners van de Nederlandse folklore, in het bijzonder die van kleren, mutsen en sieraden.
 
C. de Vries
Geschiedenis van het eiland Urk, Zalsman - Kampen, 1962. 

T. de Vries
Urk in oorlogstijd, Chr. Oranjevereniging - Urk, 1970.
Dit boekje, uitgegeven onder auspiciën van de Christelijke Oranjevereniging te Urk, werd geschreven door Tromp de Vries met een bijdrage van J. Kramer en K. Beekman. Het is bestemd voor de jeugd van Urk, 25 jaar na de bevrijding. De tekeningen werden gemaakt door Tj. Ruiten en K.J. Romkes. De druk werd verzorgd door Boekhandel van Urk. De uitgave werd mogelijk gemaakt door giften van het schoolbestuur, gemeentebestuur en middenstand.
T. de Vries
Er is maar één Urk, in: Neerlands Volksleven, Jaargang 27 - nummers 1 en 2, 1976.
 
T. de Vries
Urker spùkkies, Veraolen in versies over in eut 't Ùrker volksleven, IJsselakademie - Kampen, 1981.
Urker Spùkkies van de regionalist-neerlandicus Trom de Vries is een bundel verhalen en gedichten die een beeld geeft van het leven op het eiland Urk. Geschreven in de “eigen taal” geven de “spùkkies” een kleurrijk beeld van een voorbije tijd. Mede vanwege de taalkundige waarde van dit boek, hoopt de IJsselakademie dat het veel belangstelling zal genieten en dat er met betrekking tot de streektaalliteratuur in het land van IJssel en Vecht een stimulans van zal uitgaan.
 
T. de Vries
Vrouwen van Urk, Een boekje over vrouwenleven op het eiland Urk samengesteld door T. de Vries, Stichting Urker Uitgaven - Urk, 1982.
T. de Vries (red.)
Vissers van Urk, Stichting Urker Uitgaven - Urk, 1983.
T. de Vries (red.)
Na de razzia, Dagboek van Sjoerd Snoek, aangevuld met bijlagen en bijdragen van anderen, samengesteld onder redactie van Tromp de Vries, Stichting Urker Uitgaven - Urk, 1984.

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 1944, het voorlaatste oorlogsjaar, werd door de Duitse bezetter een grootscheepse klopjacht gehouden in de Noordoostpolder en omliggende gemeenten, die in de herinnering van de betrokkenen voortleeft als “de razzia van '44". Sjoerd Snoek, geboren op 31 augustus 1923, was één van de plm. honderd Urker jongens die werden opgepakt en op transport gesteld naar Duitsland. In Haren moesten zij graafwerkzaamheden verrichten en via Oldenburg, waar de mannen en jongens werden ingelijfd in Duitse krijgsdienst (uiteraard onder bedreiging) kwamen Sjoerd en zijn kameraden uiteindelijk in Berlijn terecht, waar toen de grote slag om deze stad in alle hevigheid was losgebarsten. Direct vanaf het begin hield Sjoerd een dagboek bij, een authentiek verslag van het verblijf en de belevenissen in het ineenstortende Duitsland. Aangevuld met reacties en commentaren van lotgenoten vormt dit boek een uniek document van een merkwaardig stuk oorlogsgeschiedenis. Merkwaardig omdat hier sprake was van een flagrante schending van het oorlogsrecht. Over het gedwongen dienst nemen in Duitse krijgsdienst door Nederlandse onderdanen is, voorzover wij weten, nog weinig of niets gepubliceerd.
 

T. de Vries
Leven en Taal van het eiland Urk, IJsselakademie Kampen, 1992.

ISBN 90-6697-059-6
In Leven en Taal van het eiland Urk schetst Tromp de Vries allereerst een beeld van het leven op het voormalige eiland en de veranderingen die zich op Urk gedurende de laatste eeuw hebben voltrokken Vervolgens beschrijft hij de taal van het eiland: de klanken, enkele vormverschijnselen en veranderigen in het dialect. Daarna worden andere aspekten van de Urker taal behandeld vanuit de visie van de auteur dat taal en leefomstandigheden alles met elkaar te maken hebben. Het beschrijvende deel van het boek wordt besloten met reeksen opvallende woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden die grotendeels door de auteur zelf zijn opgetekend.

W
A. Weerstand e.a.
Bloedreizen in barre winters, Stichting Urker Uitgaven - Urk, 1992.
 
Gebr. Weerstand
De Bethelkerk van Urk 1851 - 1981.
 
Gerhard Werkman
Het Urkerland valt droog, De librije - Overveen, 1942.

Dit boek kunt u online lezen in PDF-formaat! Klik op de omslag.
D. van Wijgaarden van Rees
Het Eiland Urk in 1895, overgenomen uit het Geïllustreerd Volksblad voor Nederland, 1895, opnieuw uitgegeven in een speciale 'Kerst- en Nieuwjaarsuitgave door Nieuwsblad Het Urkerland en Urker Volksleven, 1995.
Het jaar 1895. Kunt u zich het Urk van honderd jaar geleden voorstellen? Het wordt dan wel het kleinste bewoonde eiland van de wereld genoemd. Een eiland, met maar liefst 19 bakkers. Met een paard en wagen van de gemeente, waarmee een keer per week de 'vuilnis' wordt opgehaald. Bestrating is er vrij wel niet, en bij de eerste de beste regenbui veranderen de 'straten' in ongelooflijke modderpoelen, waar 's avonds de koeien nog eens doorheen lopen.
Het Urk van 1895. D. van Wijngaarden van Rees schreef in dat jaar in het Geïllustreerd Volksblad voor Nederland een feuilleton over dat Urk. Wekelijks was er voor de lezers van dat blad een beschrijving van het leven op Urk. Over kleine dingen, zoals de Urker die zes Kampers in een gevecht wist te verslaan. Over een angstige terugreis van de ijsvlet, over de rampen op zee en het verdriet. Het geeft een prachtig tijdsbeeld. De schrijver noemde zichzelf 'Teunisbuur', een visserman getrouwd met Nanne en samen hebben ze een dochter, Bape, genaamd.
De redacties van Nieuwsblad Het Urkerland en Urker Volksleven besloten om die beschrijving van Urk van 1895 opnieuw vorm te laten geven in een speciale 'Kerst- en Nieuwjaarsuitgave', op de grens van 1994 en 1995. De tekst is hier en daar wat ingekort, maar er is vastgehouden aan de oorspronkelijke schrijfwijze. Laat u zich daardoor zeker niet afschrikken: de pennevruchten uit 1895 van D. van Wijngaarden van Rees zijn nog steeds uitstekend te lezen. Terug
 
Z
Zonder auteur
De ramp, Nationale uitgave met een voorwoord van H.M. de Koningin, Amsterdam, 1953, z.p.
 
Zonder auteur
Gemeentelijke Visafslag Urk 90 jaar, Fotoboek, Urk, 1994.
 
Zonder auteur
Gedenkalbum van Urk. 1947 Urk in nood.
 
Zonder auteur
Urker woorden - en spreekwoordenboek met een lijst van “scheeps- en visserijtermen”, De Vuurtoren - Urk, 1975.
 
Zonder auteur
Toen Urk nog een eiland was, Uitgeverij en Plaats onbekend, z.j.
Terug
 
Puck van der Zwan
Urker Goed, Stichting Urker Uitgaven - Urk, 1997.
ISBN 90-71521-17-6
Stichting Urker Uitgaven heeft Puck van der Zwan gevraagd om een fotoboek van de Urker klederdracht samen te stellen. Hij is daarin, naar hun gevoelen, bijzonder geslaagd. Alle aspecten van de dracht treft u - tot in detail - in dit boek aan. Terug

 

Wilt u een boek, een artikel of een artikel uit een boek toevoegen?